2016-06/rrf-bz-e-034 2016-06/rrf-bz-e-033

Informatie voor verwijzers

Eduzon is een door de overheid erkende zorgorganisatie. Ons aanbod valt binnen de categorie specialistische begeleiding, zoals benoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij starten altijd met een kennismakingsgesprek waarbij ook een verwijzer of vertegenwoordiger van de gemeente welkom is. Pas na dit gesprek beslissen de ouders van een kind en wij of de ontwikkelvraag en ons aanbod bij elkaar passen.

De werkwereld van ontwikkelcoaches
Een pluralistische casusstudie

Op 19 mei 2022 is Floor van Loo gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zij heeft tussen 2013 en 2022 een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd bij Eduzon. Mediërende Levensloopbegeleiding, het concept op basis waarvan we cliënten begeleiding bieden, vormde de centrale casus in het onderzoek. Er zijn 15 ontwikkelcoaches geïnterviewd, evenals vijf specialistische begeleiders en 18 ouders/verzorgers van cliënten.

De aanleiding voor het onderzoek was dat het werk van professionals op het snijvlak van de (jeugd-) hulpverlening, de geestelijke (jeugd-)gezondheidszorg en het sociaal werk de afgelopen decennia is veranderd, mede onder invloed van de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Sociale en zorgprofessionals, hun cliënten en beleidsmakers ervaren diverse spanningsvelden als gevolg hiervan. Deze spanningsvelden komen voort uit een functionele invulling van het aan de participatiemaatschappij onderliggende participatie- en integratie-ideaal en een daarbij aansluitende technische georiënteerde begeleidingsvorm. In haar onderzoek beschouwt Floor Mediërende Levensloopbegeleiding als een voorbeeld van een alternatieve benadering die de ervaren spanningsvelden kan verminderen en/of wegnemen. Mediërende Levensloopbegeleiding kenmerkt zich door een inclusieve invulling van het participatie- en integratie-ideaal en een bijpassende idiografisch-relationeel georiënteerde begeleidingsvorm. Professionals die werken volgens deze benadering nemen in de huidige maatschappelijke context een voorlopersrol in.

Het Nederlandstalige proefschrift bevat een systematische, veelzijdige schets van de werkwereld van de ontwikkelcoaches, vanuit het perspectief van deze professionals zelf. Wat betekent het werken op basis van Mediërende Levensloopbegeleiding voor hun (dagelijks) werk? Welke invloed heeft het op de manier waarop ze cliënten begeleiden? Hoe verhoudt het zich tot hun eigen persoon(lijkheid)? En hoe verhoudt het zich tot de context waarbinnen zowel zijzelf als hun cliënten functioneren?

De schets maakt het complexe en dynamische karakter van professies op het snijvlak van het sociaal domein zichtbaar en weerspiegelt het belang van het reflecteren op en het expliciteren van ideologische referentiekaders. De schets levert daarmee op operationeel en beleidsmatig niveau waardevolle inzichten op ten aanzien van de gedachtevorming en kennisdeling met betrekking tot de beroepsuitoefening van onder meer ontwikkelcoaches en de ontwikkelruimte van cliënten.

Ambulante begeleiding en educatie

Eduzon biedt binnen het onderwijs ambulante begeleiding aan kinderen en leerkrachten. Wij trainen teams in het begeleiden van het leerproces van kinderen met ASS, ADHD en ADD. Scholen, gemeenten en andere geïnteresseerde organisaties kunnen bovendien een beroep op ons doen voor educatie over ASS, ADHD en ADD en andere ontwikkelingsproblemen.

Eduzon werkt met erkende Feuersteintrainers.

Meer informatie: 0561 616189