2020-03/1585300942_coronavirus

Corona-Nieuws

Laatste update 30 september 2021

Corona maatregelen vanaf 25 september
De 1,5 meter regel is komen te vervallen. We blijven voorzichtig daarom blijven de volgende basisregels gelden:

 • Bij binnenkomst handen wassen of maak gebruik van desinfectiegel
 • We schudden geen handen > Een boks als groet is toegestaan
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Blijf thuis bij klachten. Ook als een gezinslid klachten heeft gerelateerd aan Corona.
 

Update 7 juli 2021 | Versoepelingen
Er is in Nederland steeds meer mogelijk. En hoewel de begeleidingsmomenten zoveel mogelijk ‘normaal’ plaatsvinden willen we benadrukken dat Eduzon zich aan de basisrichtlijnen vanuit het RIVM houdt. Begeleiding wordt waar mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd.
Heeft u of een gezinslid klachten gerelateerd aan Corona, blijf dan thuis, bel de afspraak af en kies voor digitale begeleiding.
 

Update 15 december 2020 | 2e Lock-down
Op 14 december 2020 is aangekondigd dat Nederland weer in Lock-down gaat. Deze Lock-down heeft grote consequenties voor iedereen.

Om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan zijn er uitzonderingen op basis van specifieke wetten ingesteld, zoals de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Op basis van deze uitzondering gaan de begeleidingen binnen Eduzon zoveel mogelijk door. Dit doen we in goed overleg met cliënten en/of ouders. Iedere gezinssituatie is immers anders.
Waar fysieke begeleiding niet wenselijk of mogelijk is zal er worden gezocht naar alternatieve vormen van begeleiding. Denk aan digitale begeleiding. De veiligheid, en daarmee de gezondheid van cliënten maar ook die van onze opdrachtnemers staat voorop.

Eduzon houdt zich aan de basisrichtlijnen vanuit het RIVM. Begeleiding wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd.
Heeft u of een gezinslid klachten gerelateerd aan Corona, blijf dan thuis en kies voor digitale begeleiding.  

Update 15 oktober 2020

Vanaf de persconferentie van 13 oktober jl. kunnen we niet om de Landelijke gedeeltelijke Lock-down heen, die voor de komende vier weken (t/m 11 november) is afgegeven.  

Gelukkig worden kinderen en jongeren tot 18 jaar zoveel mogelijk ontzien bij de nieuwe maatregelen. Hun dagelijkse leven kan doorgaan. Ze blijven naar school gaan, hun vrijetijdsbesteding gaat door en ze kunnen belangrijke contacten behouden. 

Kinderen tot 18 jaar mogen ook in teamverband sporten en wedstrijden spelen binnen hun eigen club. Wedstrijden tegen andere clubs zijn echter verboden, om het aantal verplaatsingen te beperken.

Voor jongvolwassenen is de gedeeltelijke Lock down een zware maatregel. Voor hen zijn er geen uitzonderingen op de maatregelen. De maatregelen hebben impact op het hebben van contacten met leeftijdsgenoten, school en werk en zeker ook vrijetijdsbesteding.

Eduzon heeft onderstaande richtlijnen opgesteld om samen te werken aan praktische oplossingen voor alledaagse dingen, zodat de ontwikkeling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen.

Door de coronamaatregelen naast de begeleidingsvorm van Eduzon te leggen komen we tot het volgende advies:
 

Begeleiding in de thuissituatie:

Tijdens de vorige Lock down periode, dit voorjaar, hebben we gezien welke impact de Lock down op de gezinnen kan hebben. Daarom adviseren we vanuit Eduzon om de Individuele begeleiding waar mogelijk en in nauw overleg met de ontwikkelcoach/begeleider fysiek door te laten gaan.

Voorwaarden: 

 • Alle partijen mogen geen corona gerelateerde klachten hebben bij de afspraak. Wanneer fysieke begeleiding niet de voorkeur heeft, kan er gekozen worden voor begeleiding in de buitenlucht of digitaal.
 • In de thuissituatie mogen maximaal 3 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar) worden ontvangen. We verwachten dat u op de dag van een afspraak is zich aan deze regel houdt.
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand tot de coach/begeleider. Ook als er beschermende maatregelen zijn getroffen; zoals het dragen van een mondkapje en/of gelaatsmasker.

Begeleiding op locatie van Eduzon:

Met de spatschermen en de desinfectiemiddelen die in de ruimtes in de Lenna staan, tezamen met het dragen van een mondkapje, kan ook daar veilig begeleiding blijven plaatsvinden.

Voorwaarden: 

 • Alle partijen mogen geen corona gerelateerde klachten hebben bij de afspraak. 
 • Draag een mondkapje in de publiek toegankelijke ruimtes (vanaf 13 jaar)
 • Draag een mondkapje in de ruimtes van Eduzon tot het moment dat iedereen zit.
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand tot de coach/begeleider. Ook als er beschermende maatregelen zijn getroffen; zoals het dragen van een mondkapje en/of gelaatsmasker.

Voor de ISO (Interactief Sociaal Ontwikkelen, voorheen Samenspelgroep) hebben we vanuit Eduzon geadviseerd om deze vorm van begeleiding gedurende de periode van Lock down niet aan te bieden. De geïndiceerde uren voor de ISO gaan niet verloren. Gemiste uren zullen later ingezet worden. 

Maak bij elke begeleiding, in nauw onderling overleg met elkaar, de afweging wat voor elke partij goed voelt. Met het handhaven van de Covid-19 spelregels willen we verspreiding van het virus voorkomen.


Update: 18 september 2020

Eduzon houd zich aan de regels van het RIVM. Doe dat ook als u ons bezoekt! Heeft u klachten gerelateerd aan Corona - blijf dan thuis.

Eduzon is en blijft waakzaam voor Corona, vooral nu we in de Lenna onze begeleidings- en kantoorruimte hebben. Lenna is een locatie waar ook ouderen wonen.

Update: 25 juni 2020

De beperkende maatregelen rondom Corona worden steeds meer en meer versoepelt. Eduzon heeft haar cliënten en opdrachtnemers (april) de keus gegeven om de face-to-face begeleiding weer op te starten of om de digitale begeleiding vast te houden. Geen gezin is namelijk hetzelfde.

We nemen ieders gezondheid zeer serieus en hebben op onze locatie in Wolvega passende maatregelen genomen om elkaar op verantwoorde manier te ontmoeten. Met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Met de aangekondigde versoepelingen van 24 juni is er weer meer mogelijk. Toch behouden we tot na de zomervakantie de maatregel dat er slechts 1 begeleider op locatie aanwezig kan/mag zijn. 

Update: mei 2020
Verlenging van de coronamaatregelen. Alle maatregelen zijn verlengd tot en met 20 mei 2020.

Update: 21 april 2020
Het is de verantwoordelijkheid van Eduzon om mee te werken aan het afremmen en voorkomen van (verdere) besmettingen van het virus. Dit doet zij door de volgende richtlijnen in acht te nemen. Deze richtlijnen blijven van kracht totdat het RIVM met andere maatregelen komt.

Hoofdrichtlijn
Cliënten, ouders en opdrachtnemers van Eduzon houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.

Richtlijnen vanuit Eduzon
Zoek samen met de ontwikkelcoach / begeleider(s)  van Eduzon naar een passende vorm van begeleiding op afstand.

Waar begeleiding op afstand echt niet mogelijk is. 
De volgende richtlijnen gelden, zolang er geen algeheel contactverbod afgekondigd is:

 • Zorg voor zo min mogelijk huisgenoten in de ruimte waar begeleiding wordt geboden.
 • Houd 1,5 meter afstand van uw ontwikkelcoach en/of begeleider(s). Gezinsleden mogen wel in elkaars nabijheid zijn.

BELANGRIJK
Geeft uw ontwikkelcoach of begeleider informatie over de gezondheidsomstandigheden binnen uw gezin. Laat Face-to-Face afspraken niet doorgaan als iemand in het gezin verkouden is en/of griepklachten heeft. 
 

Start van de coronacrisis
Kinderen gaan niet meer naar school en krijgen thuis educatie. Ouders werken zoveel mogelijk thuis. Als ouder sta je voor de onmogelijk taak om op hetzelfde moment juf/meester, werknemer EN ouder te zijn. Het coronavirus heeft een enorme impact op het dagelijks leven.

Op 21 april komt dan het bericht van het kabinet dat de maatregelen tegen het Coronavirus iets worden versoepeld. De basisscholen gaan na de meivakantie op 11 mei 2020 weer voorzichtig open. Informeer bij uw basisschool wat dat voor uw kinderen betekend. Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

De Rijksoverheid / RIVM heeft een pakket maatregelen opgesteld om de verspreiding van het virus in te dammen. Eduzon volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft tot gevolg dan begeleidingen niet meer Face-to-Face worden aangeboden maar in afstemming passend maar anders wordt ingevuld. We merken dat het veel vraagt maar dat er ook voornamelijk in goede afstemming gewerkt wordt in deze nieuwe en bijzondere tijd.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Eduzon met betrekking tot het Coronavirus.

We zijn in gedachten bij jullie en zeker ook bij alle mensen in de zorg en op andere terreinen die hun werk moeten blijven doen.

Bestuur Eduzon

Tips en advies